Privacyverklaring MustangSafes B.V.

(Versie 1.0 d.d. 27 januari 2020)

MustangSafes B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7482 NC) Haaksbergen aan de Mulderstraat 1 (hierna: MustangSafes)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

MustangSafes houdt zich bezig met in- en verkoop van kluizen. Dit aan de hand van gesloten koopovereenkomsten. Om deze koopovereenkomsten (en daarmee de leveringen) te kunnen afhandelen, is het voor MustangSafes noodzakelijk (persoons-) gegevens te verwerken. Deze, te verwerken, gegevens kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Voor dit laatste type gegevens is deze privacyverklaring opgesteld.

Het kan daarbij gaan om de naam van een bepaalde persoon, diens e-mailadres, of bijvoorbeeld telefoonnummer.

Wanneer verkrijgt MustangSafes deze gegevens

MustangSafes ontvangt de bedoelde gegevens mogelijk in het geval er correspondentie plaatsvindt tussen MustangSafes zelf en haar (potentiële, nieuwe) relaties. Deze correspondentie kan voortvloeien uit een koopovereenkomst die via de webshop van MustangSafes wordt ingegeven, maar bijvoorbeeld ook in het geval er sprake is van contact met een vertegenwoordiger van een leverancier of telefonisch contact met een prospect die bepaalde vragen heeft over het assortiment.

Waar nodig zullen deze gegevens door MustangSafes worden verwerkt.

Online marketingprogramma´s

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt MustangSafes gebruik van programma´s als Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor MustangSafes mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen. De uitvoering van de online marketingactiviteiten wordt uit handen gegeven aan een derde partij, die deze activiteiten op contractbasis voor MustangSafes uitvoert.

Aan de hand van dergelijke programma´s en activiteiten is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door MustangSafes bewaard

Ingevolge de fiscale Nederlandse wetgeving is MustangSafes verplicht om gegevens gerelateerd aan handelsovereenkomsten gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van online marketingprogramma’s worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. MustangSafes stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Gegevens die niet onder bovengenoemde opties vallen, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt MustangSafes de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is MustangSafes ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van MustangSafes wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoud- en orderprogramma gebruik gemaakt programma’s als Office365. MustangSafes heeft daarnaast partijen ingeschakeld die diensten verlenen op het gebied van hosting en onderhoud van de webshop en/of website. Om haar relaties van actualiteiten en informatie te voorzien maakt MustangSafes tevens gebruik van programma’s waarmee nieuwsbrieven en aanbiedingen kunnen worden opgesteld, verzonden en de resultaten van deze verzending getrackt. Tevens wordt MustangSafes bijgestaan door consultants en/of accountants op het gebied van de boekhouding.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van MustangSafes. Met deze partijen heeft MustangSafes waar nodig afspraken gemaakt om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening vanuit MustangSafes wordt gebruik gemaakt van partijen die de (optimalisatie) van deze dienstverlening mede mogelijk maken.

Zo maakt MustangSafes gebruik van leveranciers die orders uit naam van MustangSafes kunnen verzenden. Aan deze leveranciers worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de distributie en levering. Ook met deze partijen zijn waar nodig afspraken gemaakt om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van MustangSafes worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval MustangSafes hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google en/of Microsoft worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU.

Zonder dat MustangSafes hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

MustangSafes draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt gebruik gemaakt van goed beveiligde cloudsoftware. Daarnaast bezit MustangSafes de benodigde certificaten op beveiligingsgebied voor wat betreft haar website(s) en domeinna(a)m(en).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met MustangSafes verbonden zijn. MustangSafes kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot MustangSafes wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail :           info@mustangsafes.com

Telefoon :       074-3575799

Post :               Mustang Safes B.V, Mulderstraat 1, 7482 NC, Haaksbergen

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die MustangSafes van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die MustangSafes van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient MustangSafes zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. MustangSafes ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek –  wel verwijderd uit de systemen van MustangSafes.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat MustangSafes uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met MustangSafes op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die MustangSafes van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

MustangSafes hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. MustangSafes adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.